กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๖  
BORRDER PATROL POLICE COMPANY 146